Pravila Nagradnog Natječaja – “Budi odgovoran-vozi bicikl ”

Na osnovu Zakona o igrama na sreću (Službene  novine FBiH 48/15 i 60/15) i Pravilnik o sadržaju, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara (Službene novine FBiH 30/16), »Bingo« d.o.o. Tuzla sa sjedištem na adresi Bosanska poljana bb Tuzla, JIB: 4209253450003 (u daljem tekstu: Društvo), koje zastupa Dario Nikolić donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

“Budi odgovoran-vozi bicikl ”

NAZIV, SJEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU PRIREĐIVAČA

Član 1.

 • Nagradni natječaj „Budi odgovoran-vozi bicikl“ organizuje Bingo doo Tuzla, sa sjedištem na adresi Bosanska poljana bb, Tuzla (u daljem tekstu: “Priređivač”).

NAZIV, VRIJEME TRAJANJA I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

Član 3.

3.1.         Naziv nagradnog natječaja je “ Budi odgovoran-vozi bicikl“. (u daljem tekstu: Natječaj)

3.2.         Natječaj počinje 27. jula 2017. godine sa početkom u 15:00 i završava se 1.avgusta 2017. godine u 23:59h. Ukupno trajanje Natječaja je 6 dana (u daljem tekstu: Vrijeme trajanja Natječaja).

3.3.         Natječaj se priređuje u svrhe promocije Nexbike sharing sistema i Bingo City Centera .

OBJAVLJIVANJE PRAVILA

Član 4.

4.1.         Pravila Natječaja (u daljem tekstu: „Pravila“) biće objavljena na web stranici Priređivača www.bingotuzla.ba

MJESTO PRIREĐIVANJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Član 5.

5.1.        Natječaj se organizuje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine.

PRAVO UČESTVOVANJA

Član 6.

6.1.         Pravo učešća u Natječaju imaju državljani Bosne i Hercegovine s prebivalištem na teritoriji Bosne i Hercegovine.

6.2.         Pravo učešća u Natječaju nemaju sljedeća lica:

 • lica koja su u stalnom radnom odnosu ili na drugi način rade kod Priređivača kao i njihovi bračni i vanbračni drugovi, roditelji i deca,
 • članovi komisije za regularno sprovođenje Natječaja, njihovi bračni i vanbračni drugovi, roditelji i deca i

USLOVI/NAČIN UČESTVOVANJA U NATJEČAJU I USLOVI ZA DOBIJANJE NAGRADA

Član 7.

7.1.         Za učestvovanje u Natječaju potrebno je:

 • napraviti kreativnu fotografiju pored Nextbike stanice ispred Bingo City Centera ili na bilo kojoj Nextbike lokaciji (kod Panonskih jezera ili na Sjenjaku)
 • odgovoriti na pitanje i podijeliti fotografiju (dalje: „Fotografija“) ispod posta na facebook profilu  Bingo City Centera (https://www.facebook.com/gdjezeljeozive/)

7.2.         Učesnik je odgovoran da osigura da je njegov nalog podešen kao ’javni’ (public) da bi omogućio Priređivaču da sa konkretnog naloga povuče Fotografije što je preduslov za učestvovanje u Natječaju. Priređivač nije odgovoran ukoliko učesnik nije podesio svoj nalog kao “javni” (public) odnosno ukoliko iz bilo kog tehničkog razloga koji ne spada u odgovornost Priređivača, nije u mogućnosti da povuče Fotografije sa naloga učesnika.

7.3.        Odabir dobitnika nagrada će se vršiti iz baze svih validnih Fotografija odabirom putem tročlanog žirija imenovanog od strane Priređivača natječaja: Ahmed Ćerimović, Enisa Mandra, Zlata Ključanin.

Pod validnom Fotografijom podrazumijevaju se Fotografije koje su u svemu u skladu sa zahtjevima iz člana 8.1.- 8.4  odnosno u skladu sa bilo kojim drugim uslovom iz ovih Pravila. Ukoliko bude utvrđeno da je učesnik prijavio Fotografiju suprotno bilo kom uslovu ili ograničenju iz ovih Pravila i/ili dobio nagradu Priređivač ima diskreciono pravo da diskvalifikuje učesnika i da zahtijeva vraćanje ili nadoknadu bilo koje nagrade čak i kada je nagrada dodijeljena i/ili stavljena na raspolaganje tom dobitniku nagrade. Takve nagrade neće biti vraćene u fond nagrada i neće se ponovo izvlačiti.

7.4.         U izvlačenju učestvuju sve validne Fotografije postavljene tj. podijeljene u periodu od 27.jula  2017 od 15:00 do 1. avgusta 2017. do 23:59h. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom postavljanja Fotografija, bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno pravno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovođenje Natječaja.

ZAHTJEVI VEZANI ZA FOTOGRAFIJU

Član 8.

8.1.         Učesnik je saglasan i razumije da će Fotografije postavljene na Facebook fun page  biti stavljene na raspolaganje javnosti, uključujući bez ograničenja, njihovo postavljanje na internet.

8.2.         Svaka Fotografija mora da bude originalno djelo učesnika i da nije predmet bilo kog ograničenja bilo koje prirode, koje bi spriječilo ili ograničilo upotrebu Fotografije od strane Priređivača za potrebe organizovanja ovog Natječaja. Učesnik garantuje da na Fotografiji ne postoje bilo koja prava trećih lica, uključujući bilo kakve terete ili potraživanja trećih lica. Učesnik konstatuje, saglasan je i garantuje da Fotografija odnosno bilo koji njen dio ne predstavlja povredu bilo kojih autorskih prava trećih lica, poverljivih informacija, poslovnih tajni ili zaštićenih znakova koji pripadaju bilo kom fizičkom ili pravnom licu osim učesniku, odnosno garantuje da ima odgovarajuće licence, odobrenja ili drugi odgovarajući pravni osnov za korišćenje Fotografije i bilo koji materijal sadržan na Fotografiji. Učesnik garantuje da Fotografija ne povrijeđuje pravo privatnosti ili publiciteta bilo kog lica i da je pribavio sve dozvole i saglasnosti za učešće u Nagradnoj igri od trećih lica čiji se lik ili bilo koje lično dobro ili zaštićeno djelo ili znak prikazuje na Fotografiji.

8.3.        Dostavljanjem Fotografije, učesnik je saglasan i garantuje Priređivaču da posjeduje sva prava intelektualne svojine nad Fotografijom koja se mogu steći u skladu sa propisima, uključuju, bez ograničenja, pravo na montiranje/uređivanje, objavljivanje, stavljanje na raspolaganje javnosti putem bilo kojih medija dostupnih u bilo kom trenutku u toku, ili nakon, perioda trajanja Natječaja, na bilo kojim povezanim internet stranicama, u bilo kojim promotivnim materijalima, bilo da su vezani za promociju ili ne, i na bilo kojoj drugoj lokaciji, bilo fizičkoj ili internet, koju Priređivač, po svojoj isključivoj odluci, bude smatrao prikladnom i neophodnom za korišćenje i oglašavanje ovog Natječaja.

8.4.        Učesnik je saglasan da će obeštetiti i štititi od povreda Priređivača i njegove rukovodioce, direktore, zaposlene, kao i povezane organizacije, i njihove rukovodioce, direktore, akcionare i zaposlene, od bilo kojih potraživanja, zahtjeva, odštete, troškova, obaveza i postupaka bilo koje prirode koji su zasnovani na ili su proistekli iz bilo kog kršenja, od strane učesnika, ovih uslova ili garancija i izjava koje je učesnik daje prihvatajući ova Pravila. Učesnik snosi punu materijalnu i krivičnu odgovornost u slučaju da Fotografija povređuje autorska ili druga prava intelektualne svojine trećih lica. Fotografije koje predstavljaju takva djela biće diskvalifikovane iz Natječaja.

 

OGRANIČENJA SADRŽAJA FOTOGRAFIJE

Član 9.

9.1.         Priređivač ima diskreciono pravo da diskvalifikuje iz Natječaja bilo koju Fotografiju i samim tim da ne uvrsti u izvlačenje u Natječaju bilo koju Fotografiju koja je neprimjerenog sadržaja, uključujući ali se ne ograničavajući na uvredljive, pogrdne, nepristojne, fotografije koje obmanjuju  ili fotografije koji dovode u zabludu odnosno kojima se povrjeđuju autorska ili druga prava intelektualne svojine ili krše bilo koji propisi ili fotografije koji na bilo koji način predstavljaju nebezbjedno ponašanje. S tim u vezi Fotografije će biti diskvalifikovane i neće biti uvrštene u izvlačenje u Nagradnoj igri ukoliko, uključujući ali se ne ograničavajući:

  1. sadrže ili prikazuju na bilo koji način konzumaciju duvana, cigareta, droge i drugih opojnih ili omamljujućih supstanci, uključujući ali se ne ograničavajući na prikaz lica koje puši ili je pod dejstvom droge;
  2. krše ili predstavljaju povredu prava trećih lica, uključujući bez ograničenja, pravo na privatnost, autorska prava ili prava intelektualne svojine;
  3. sadrže materijal koji promoviše netoleranciju, rasizam, mržnju ili nanosi štetu bilo kojoj grupi ili pojedincu ili promoviše diskriminaciju zasnovanu na rasi, polu, religiji, etničkom porijeklu, invaliditetu, seksualnoj orijentaciji, uzrastu ili bilo kom drugom osnovu;
  4. sadrže bilo koju neprihvatljivu odnosno neprikladnu odjeću, dodatke odjeći ili ukrase, ili prikazuju bilo koje komercijalne/korporativne reklame odnosno zaštićene žigova osim reklama odnosno zaštićenih žigova Priređivača (uključujući ali ne ograničavajući se na korporativne zaštićene žigove, nazive i zaštićene žigove brendova, druge zaštićene znake, slogane, političke, lične i religiozne izjave);
  5. sadrže nepristojno ili nebezbijedno ponašanje ili situacije, psovke ili ružne riječi, uključujući ali ne ograničavajući se na nagost, ili pornografiju, ili su na drugi način neprikladni, nepristojni, nemoralni, profani, opsceni materijal ili materijal koji se podstiče ili šire mržnja, materijali koji su nejasni, ili sadrže uvrede;
  6. podržavaju ili podstiču nasilno ili anti-socijalno ponašanje;
  7. upućuju na treća lica ili organizacije (pravna i fizička lica) bez njihove izričite pisane dozvole;
  8. omalovažavaju bilo koja lica, društvene grupe ili organizacije;
  9. uključuju prijetnje bilo kom licu, mjestu, poslovanju ili grupi;
  10. ukoliko su nezakoniti, predstavljaju kršenje ili su suprotni bilo kojim važećim zakonima i/ili propisima.
  11. predstavljaju opasnost po zdravlje i bezbijednost ili izazivaju strah ili brigu; ili su na drugi način uvredljivi ili neukusni.

9.2.                  Priređivač zadržava pravo da, po svojoj isključivoj odluci, diskvalifikuje i samim tim ne uvrsti u izvlačenje nagrada bilo koju Fotografiju koja po njegovom mišljenju, upućuje na, oslikava ili na bilo koji način negativno odražava Priređivača, Nagradnu igru ili bilo koje drugo fizičko ili pravno lice, nije u skladu sa ovim Pravilima ili sa duhom Nagradne igre, ili ukoliko Priređivač primi obavještenje o bilo kojim potencijalnim kršenjima ili povredama zakona u vezi sa Fotografijom  ili iz bilo kog drugog razloga navedenog u ovim Pravilima.

9.3.                  Danom postavljanja Fotografije na Facebook fan page https://www.facebook.com/gdjezeljeozive/

učesnik ustupa sva imovinska autorska prava     isključivo i bez ograničenja, Priređivaču ovog Natječaja. Učesnik ima pravo da bude naznačen kao autor Fotografije. Učesnik čija Fotografija bude izvučena kao dobitna ima pravo na nagradu pod uslovima Natječaja i nema pravo na naknadu u smislu ZASP-a, niti na druga potraživanja od Priređivača po osnovu ustupanja imovinskih autorskih prava Priređivaču.

9.4.                         Postavljanjem Fotografije ispod posta na Facebook fan page-u Binga, svaki učesnik potvrđuje da je pročitao Pravila Natječaja, da je u potpunosti razumio sve uslove, prava i obaveze iz pravilnika Natječaja, i da je u potpunosti saglasan sa istima.

OGRANIČENJE U POGLEDU UČESTVOVANJA

Član 10.

10.1.      Jedan učesnik ima pravo da podijeli u komentaru ispod posta na Facebook fan page-u https://www.facebook.com/gdjezeljeozive/,  neograničen broj različitih fotografija  tokom natječaja.

10.2.      Priređivač neće dostavljati učesnicima potvrde da su Fotografije primljene i validne već će sve validne Fotografije koje učestvuju u Natječaju biti dostupne u komentarima ispod posta na Facebook fan page-u Priređivača, https://www.facebook.com/gdjezeljeozive/

10.3.      INFORMACIJE O PRIVATNOSTI: Učesnici prihvataju i razumiju da bilo koje informacije prikupljene u toku korišćenja Facebook-a od strane učesnika za potrebe ovog Natječaja podliježu politikama privatnosti ove društvene mreže (internet sajtova), koje su dostupne na:

10.4.      Sve Fotografije moraju da budu poslate sa profila koji učesnik ima na Društvenoj mreži Facebook. Fotografije poslate sa profila trgovinskih, potrošačkih grupa ili drugih grupa, nepotpune ili nečitke Fotografije,  Fotografije poslate putem makro ili drugih automatizovanih sredstava (uključujući sisteme koji mogu da budu programirani da šalju Fotografije), Fotografije koje ne ispunjavaju zahteve ovih Pravila u potpunosti će biti diskvalifikovane i neće učestvovati u Natječaju.

 

DATUMI POSTAVLJANJA NATJEČAJA I NAČIN IZVLAČENJA DOBITNIKA, TE OBJAVE REZULTATA

Član 10.

10.1. Natječaj počinje odmah nakon postavke posta na facebook fan page, 27.7. u 15h.

Završava se 1.8. u 23:59. Tročlana komisija odabire 20 najkreativnijih fotografija učesnika, te ih taguje u komentaru ispod posta. 

10.2.      Učesnici su sami dužni da osiguraju da je profil sa Društvene mreže sa koje je poslata Fotografija ispravan i da je njihov.

10.3.      Priređivač, Facebook i bilo koji i svi Internet server(i) i davalac/davaoci pristupa, i svako od njihovih zavisnih lica, povezanih lica, matičnih korporacija, reklamnih i marketinških agencija, i svi njihovi rukovodioci, direktori, akcionari, zaposleni i agenti (zajedno, “Lica koja se oslobađaju odgovornosti”) nisu odgovorni za:

 1. bilo koje netačne informacije prilikom podnošenja Fotografije;
 2. ljudsku grešku;
 3. tehničke kvarove;
 4. kvarove, propuste, prekide, brisanja ili nepravilnosti bilo koje telefonske mreže, kompjuterskih online sistema, kompjuterske opreme, servera, provajdera ili softvera, uključujući bez ograničenja bilo koju povredu ili štetu na kompjuteru bilo kog učesnika ili bilo kog drugog lica koji su vezani za ili su nastali kao rezultat učešća u Nagradnoj igri;
 5. nemogućnost da se pristupi ili da se postavi slika ili video na Facebook, krađu, neovlašćene modifikacije, uništavanje, ili neovlašćeni pristup, ili izmenu Fotografije;
 6. podatke koji budu obrađeni kasno ili netačno ili su nepotpuni ili su izgubljeni zbog telefonskog, kompjuterskog ili elektronskog kvara ili gustog saobraćaja na telefonskim linijama ili Internetu ili bilo kojoj internet stranici (uključujući Facebook) ili iz bilo kog drugog razloga; greške u kucanju, štamparske ili bilo koje druge greške.

Obaveza je da se jave u „inbox“ na Facebook  fan page- https://www.facebook.com/gdjezeljeozive/ , da ostave svoje lične podatke: ime, prezime, broj telefona.

URUČENJE NAGRADA

Uručenje nagrada se vrši u Bingo City Centeru, na info pultu u roku  od 8 dana od dana javljanja dobitnika u inbox.

VRSTA NAGRADA I IZNOS FONDA

 1. Nagrade su Nextbike kartice pojedinačne vrijednosti 20KM (godišnja pretplata).
 2. Ukupni fond nagrada  20 kartica

Ukupna vrijednost fonda za Natječaj je  400,00KM s uključenim PDV-om.

OTKAZIVANJE

Priređivač ima pravo da uz javno obavještavanje i uz prethodnu saglasnost mjerodavnog tijela koje je izdalo odobrenje za provođenje nagradne igre, jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko ustanovi da je došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe pravila nagradne igre ili ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.

U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

NADLEŽNI SUD U SLUČAJU SPORA

Svi eventualni sporovi između Priređivača i Učesnika nagradne igre rješavat će se sporazumno, a ako u tome ne uspiju nadležan je Sud u Tuzli